Back Plate For Shroud Terminal

Polished stainless steel – AISI 316

Datatable

BACK PLATE FOR SHROUD TERMINAL
F R W M ART. NO. WIRE A B D L1 L2 KG/100 PACK
616105US 5 27,2 x 17,2 25 13 66 23 2,5 20
SH6106 6 30 30 13,5 95,5 24,5 5 20
SH6107 7 – 8 39,5 38 17 120 31 12,4 20
SH6110 10 44 43,5 19,5 150 34 32 10
SH6112 12 51,5 51 22,5 177 40 47 10